girl

Protection de la vie privée

Een initiatief van Google en Test-Aankoop

Test-Aankoop en uw privéleven

Basisinformatie betreffende gegevensbescherming

Verwerkings­verantwoordelijken

Belgische Verbruikersunie Test aankoop VZW - Verbruikersunie Test Aankoop CVBA en Google Belgium NV

Voornaamste doeleinde

Uw vraag registreren en beantwoorden, onze relatie met u beheren, onder­houden en beheersen en de voor u als gebruiker beschikbare producten en diensten verstrekken.

Rechtsgrond

Toestemming 

Bijkomende doeleinden

 • Commerciële boodschappen bezorgen

Rechtsgrond

Toestemming

 • Fraudevoorkoming
 • Een gepersonaliseerde dienst verlenen op basis van uw voorkeuren en interesses.

Rechtsgrond

Gerechtvaardigd belang

  

Rechten

 

Recht op inzage, verbetering, intrekking van toestemming en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, naast de overige rechten zoals bepaald in de bijkomende informatie.

 

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring dient om u te informeren over de activiteiten voor geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, door de Verbruikersunie Test Aankoop CVBA en de Belgische Verbruikersunie Test Aankoop VZW (hierna collectief Test Aankoop genoemd), voor de hieronder beschreven doeleinden.

U verklaart en garandeert dat de door u verstrekte persoonsgegevens u toebehoren en dat deze betrouwbaar, accuraat en up-to-date zijn. U brengt ons onmiddellijk op de hoogte van elke wijziging in uw persoonsgegevens en dit volgens de procedure vermeld in deel C. Rechten van betrokkenen.

 1. Rechtsgrond en doeleinden van de gegevensverwerkingsactiviteiten

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de hieronder beschreven doeleinden en op basis van de volgende rechtsgrond:

 1. Uitdrukkelijke toestemming:
  1. Uw vraag verwerken en beantwoorden die door middel van het contactformulier werd doorgestuurd.
  2. Producten en diensten aanbieden die beschikbaar zijn voor u als gebruiker en onze relatie met u beheren, onderhouden en controleren, hierin begrepen het versturen van communicaties over de producten en diensten die wij aanbieden.
  3. Uw handelingen en gebruiksgegevens worden verwerkt door Google op basis van een cookie die geplaatst wordt na toestemming (zie cookie policy voor meer details).

 

 1. Gerechtvaardigd belang:
  1. Uw identiteit controleren om fraude te voorkomen.
  2. Tevredenheidsenquêtes houden over de producten en diensten waartoe u als onderschrijven of als gebruiker toegang toe heeft.
  3. Rechten van betrokkenen

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Volgens de huidige gegevensbeschermingswetgeving kunt u uw rechten op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen op het e-mailadres privacy@test-aankoop.be  of op het postadres Hollandstraat 13 – 1060 Brussel (klantendienst), met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart of een gelijkwaardig document dat uw identiteit bewijst.

Indien u het gebruik van uw persoonsgegevens wilt bespreken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@test-aankoop.be

Indien u meent dat één van uw rechten inzake persoonsgegevens werd geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via commission@privacycommission.be

 1. Ontvangers

Conform de voorwaarden in deel B. Rechtsgrond en doeleinden van de gegevensverwerkings­activiteiten zal Test Aankoop uw gegevens niet doorgeven aan derden.

Niettegenstaande het voorgaande werkt Test Aankoop samen met bepaalde dienstverleners die toegang hebben tot hun persoonsgegevens en die deze gegevens verwerken in naam en voor rekening van Test Aankoop in het kader van hun dienstverlening.

Test Aankoop hanteert strikte criteria voor de selectie van dienstverleners om zijn plichten betreffende gegevens­bescherming na te komen en verbindt zich ertoe met hen de desbetreffende verwerkersovereenkomst te sluiten met onder meer de volgende verplichtingen: passende technische en organisatorische maatregelen treffen; uitsluitend persoonsgegevens verwerken voor de overeengekomen doeleinden en op basis van schriftelijke instructies van Test Aankoop; en de gegevens wissen of terugbezorgen aan Test Aankoop na afloop van de diensten.

Test Aankoop zal de dienstverlening meer bepaald uitbesteden aan externe leveranciers die onder meer actief zijn in de volgende sectoren: juridisch advies, leveranciers van technologische diensten, leveranciers van computerdiensten, bedrijven voor fysieke beveiliging, leveranciers van instant-messagingdiensten, bedrijven voor infrastructuurbeheer en -onderhoud en callcenterbedrijven.

 1. Bewaarperiode

Indien de registratieprocedure niet werd voltooid, worden uw gegevens bewaard gedurende 48 uur na het begin van dit proces, waarna ze worden gewist uit alle databases onder de verantwoordelijkheid van Test Aankoop.

Indien de registratieprocedure wel met succes werd voltooid, dan worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de volledige duur van uw contractuele relatie met Test Aankoop. Na de beëindiging van deze relatie worden uw persoonsgegevens verwijderd wanneer alle nodige handelingen voor het beheren en beëindigen van eventueel resterende verplichtingen tussen de partijen zijn uitgevoerd (bvb. facturatie, fiscale verplichtingen, enz).

Niettegenstaande het voorgaande worden uw persoonsgegevens geblokkeerd opgeslagen om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie en andere wettelijke verplichtingen van Test Aankoop. In deze gevallen garandeert Test Aankoop dat het uw persoonsgegevens niet zal verwerken, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen of wanneer dit wordt verplicht door openbare besturen, rechters en rechtbanken tijdens de verjaringstermijn van de rechten of wettelijke verplichtingen.