girl

Protection de la vie privée

Een initiatief van Google en Test-Aankoop

Gebruiksvoorwaarden van de website Cybersimpel

Auteursrecht

1. Cybersimpel.be (“de website”) is een informatieve website over veilig internet gebruik voor consumenten in België. Deze site kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen Google en de consumentenorganisatie Test-Aankoop.

2. Verschillende andere organisaties steunen dit initiatief en sommige daarvan dragen vanuit hun materiedeskundigheid ook bij tot de inhoud van de site, waarvoor de in de vorige paragraaf vermelde organisaties evenwel de eindverantwoordelijkheid behouden.

3. De inhoud van de Cybersimpel.be is beschermd door het auteursrecht, en mag dus niet zonder toestemming van de auteur gereproduceerd of hergebruikt worden. De houder van het auteursrecht is Test-Aankoop, tenzij anders aangegeven voor bepaalde onderdelen van de website.

4. Hergebruik van de inhoud van de website voor commerciële doeleinden, van welke aard ook, is in ieder geval verboden.

5. Test-Aankoop en zijn partners kunnen op elk ogenblik en zonder voorafgaande mededeling aan de gebruikers wijzigingen aanbrengen aan de structuur, de vormgeving, de inhoud en de gebruiksvoorwaarden van Cybersimpel.be.

Aansprakelijkheid

6. Test-Aankoop en zijn partners engageren zich om alle redelijke inspanningen te leveren om de website beschikbaar te houden en om technische moeilijkheden binnen een redelijke termijn op te lossen, maar zij kunnen dit niet in alle omstandigheden garanderen en kunnen niet financieel aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die daaruit zouden voortvloeien.

7. Test-Aankoop en zijn partners besteden erg veel zorg aan de inhoud van de informatie die op Cybersimpel.be.be wordt gepubliceerd. De website zal op regelmatige tijdstippen bijgewerkt worden maar gezien de snelle evoluties in de behandelde materie kunnen zij echter geen garantie geven dat de informatie op deze site op elk ogenblik helemaal correct of volledig is.

8. Specifiek kunnen Test-Aankoop en zijn partners niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit het onzorgvuldig of onvolledig toepassen van de adviezen, de tips, aanbevelingen en andere inhoudelijke elementen die op de website worden gepubliceerd. 

9. Voor zover op Cybersimpel.be ook bijdragen van derden (niet-partnerorganisaties) worden gepubliceerd, zijn Test-Aankoop en zijn partners nooit aansprakelijk voor die inhoud, en behouden ze zich overigens ook het recht voor om zulke bijdragen te weigeren of te verwijderen. Tegen derden die de website voor criminele, onethische of oneigenlijke doeleinden willen misbruiken, zoals bijvoorbeeld het verspreiden van virussen of andere malware, of het plaatsen van hatelijke of xenofobe boodschappen, zal klacht worden ingediend.

10. Het is ook mogelijk dat Test-Aankoop en zijn partners hyperlinks aanbrengen in de inhoud naar andere websites die voor de gebruiker mogelijks interessant zijn. Uiteraard zijn Test-Aankoop en partners niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites.

Betwistingen

11. In geval van betwistingen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd en zal het Belgische recht van toepassing zijn.